Projekt Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT: Walka i przeciwdziałanie COVID-19 w ratownictwie wodnym

Wartość projektu: 1 500 000,00 zł

Cel projektu: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w szczególności dla osób
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania mają bezpośredni związek z sytuacją epidemiologiczną w województwie. W ramach projektu zostanie doposażony WOPR Województwa Zachodniopomorskiego oraz organizatorzy kąpielisk na terenie województwa. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową projektu jest bezpośrednio: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego prowadzące kąpieliska na terenie województwa zachodniopomorskiego. Beneficjent zakupiony sprzęt będzie dystrybuował na terenie
województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie więc trafi do 43 organizatorów 119 kąpielisk na terenie województwa. Poprzez doposażenie ww. jednostek pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa jak i wszyscy przebywający obecnie na terenie województwa.

Celem projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Wzrastająca liczba przypadków transmisji wirusa Cov-SARS-2, na obszarze kraju oraz w województwie zachodniopomorskim wskazuje na niewystarczające działania instytucji rządowych w tym zakresie. WOPR WZ posiadając 18 Oddziałów Terenowych wraz z ponad 750 ratownikami wodnym włącza się w działania ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dzięki doposażeniu WOPR WZ, który   współpracuje z 43 organizatorami kąpielisk (119 kąpielisk uruchomionych – stan na 25.08 br. – organizowanych przez 43 organizatorów) w okresie od 01.09.2020 r do 31.12.2020 r. zakupi i przekaże do własnych jednostek terenowych oraz do organizatorów kąpielisk sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu.

Planowane działania w ramach projektu:

 1. Zakup specjalistycznych przyczep do transportu poszkodowanych z podejrzeniem (potencjalnie każda osoba) wraz z koszem do transportu i siedziskiem dla ratownika udzielającego pomocy. Przyczepy mają na celu ograniczenie konieczności transportowania poszkodowanych (np.: nieprzytomnych, niemobilnych) aby nie przewozić ich samochodami służbowymi, bądź nie przenosić (narażając większą liczbę osób/ratowników) do miejsca przekazania jednostkom systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 2. Zakup środków ochrony indywidualnej dla ratowników, parawanów ochronnych do strefowania/wyznaczania oddzielonych miejsc do udzielania pomocy na kąpielisku. Miejsca te będą wyposażone w parasole ochronne -ratownicy będą udzielali tam pierwszej pomocy. Wyposażenie trafi do wszystkich organizatorów kąpielisk i do WOPR WZ. Wyposażenie ratowników Grup Interwencyjnych WOPR WZ w kombinezony wielorazowe i specjalistyczne wielokrotnego użytku umożliwiające udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i poszukiwania wobec osób u których podejrzewa się zakażenie wirusem SARS-Cov_2. Sprzęt trafi do ratowników wodnych WOPR WZ.
 3. Zakup przyłbic, kombinezonów jednorazowych, maseczek chirurgicznych – jednorazowych, maseczki wielorazowego użytku. Płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawic, termometrów bezdotykowych. Zakupiony sprzęt będzie przekazywany do organizatorów kąpielisk i do WOPR WZ. Przewiduje się zakup 3 różnych rodzajów maseczek ze względu na rodzaj ich przeznaczenia. Maseczki chirurgiczne przeznaczone są typowo do działań prewencyjnych. Z obserwacji i doświadczenia ratowników wynika, że rzadko który wypoczywający nad wyznaczonym obszarem wodnym turysta posiada ze sobą maseczkę. W chwili zdarzenia, ratownik chroniąc siebie oraz osobę poszkodowaną
  jest w stanie przekazać maseczkę chirurgiczną poszkodowanemu i udzielić pomocy we względnie bezpiecznych warunkach. Maseczki te, zgodnie z wytycznymi, po 30 minutach należy zutylizować. W tym czasie ratownik jest w stanie przeprowadzić wywiad, sprawdzić temperaturę i wdrożyć odpowiednią procedurę. Maseczki FFP2 ze względu na filtr, który posiadają będą stosowane przez ratowników w celu ochrony własnego zdrowia w kontakcie z osoba poszkodowaną. Maseczki te posiadają dłuższą żywotność. Maski FFP2 są określane jako przeciwpyłowe lub antysmogowe. Charakteryzują się wysoką skutecznością przeciwdrobnoustrojową. Dla celów ograniczenia transmisji
  wirusa SARS-CoV-2 rekomendowane jest stosowanie właśnie tych masek, ponieważ zapewniają optymalny stopień ochrony. Maseczki typu FFP3 ratownicy będą używać w mobilnych centrach pomiaru temperatury w przypadkach, gdy jest duże prawdopodobieństwo (lub potwierdzenie), że osoba skierowana na centrum jest zakażona wirusem. Filtry stosowane w tego typu maseczkach dają jeszcze większą ochronę zdrowia ratownikowi. Maski FFP3 posiadają efektywność filtracji na poziomie 99 %. Są to maseczki antywirusowe i antybakteryjne i przeznaczone dla personelu
  medycznego narażonego na kontakt z zakażonymi. Stosowanie masek tego typu rekomendowane jest dla osób bezpośrednio narażonego na kontakt z osobami chorymi lub potencjalnie zakażonymi.
 4. Zakup mobilnych urządzeń do pomiaru temperatury wg autorskiej koncepcji wraz z dystrybucją na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mobilne urządzenia do pomiaru temperatury służą do wiarygodnego pomiaru temperatury ciała osób potrzebujących udzielenia pierwszej pomocy (z pominięciem stanów zagrażających życiu), które zabezpieczają również dystans poszkodowanego z ratownikami. W warunkach kąpieliskowych silnej ekspozycji słonecznej pomiar temperatury ciała nie jest wiarygodny. Urządzenia umieszczone w kontenerze pozwalają na niezależne wejście osoby poszkodowanej do zacienionego miejsca klimatyzowanego do temperatury pokojowej i
  ustabilizowania w warunkach spoczynkowych organizmu tak aby pomiar był wiarygodny. Niezależne wejścia dla badanych i obsługi oraz wydzielona osłoną przestrzeń wewnętrzna pozwala, zminimalizować ryzyko zakażenia ratowników wodnych a odseparowani badani poddawani są pomiarowi temperatury bezdotykową kamerą termowizyjną, której wynik widzi ratownik w bezpiecznej strefie obsługi. Wiarygodny wynik pomiaru pozwala na wdrożenie określonych procedur ratowniczych. Przewidujemy sezonowe umiejscowienie kontenerów w sąsiedztwie punktów medycznych WOPR na kąpieliskach na terenie województwa zachodniopomorskiego a pozasezonowe w dyspozycji wojewody na odrębnie określonych zasadach. Zadanie obejmuje zakup urządzeń i transport do wskazanych miejsc/miejsca na terenie województwa zachodniopomorskiego.